responsive website templates
Mobirise

Werkwijze

U wilt door RDG ontwerp & advies een bouwwerk laten ontwerpen en (ver)bouwen.
Hieronder volgen de stappen waarin we iets voor u kunnen betekenen.

Vrijblijvend gesprek
U heeft een kavel en u wilt bijvoorbeeld een woning laten bouwen.
Hoe groot is het kavel, waar is het gelegen en wat verwacht u van uw nieuwe woning?
Welke stijl geniet uw voorkeur en wat is uw budget? Hieruit volgt het programma van eisen.


Schetsontwerp
Aan de hand van het programma van eisen kan er een schetsontwerp worden gemaakt, waar uw wensen zoveel mogelijk in zijn verwerkt. Uiteraard wordt gekeken of het past in het bestemmingsplan. We polsen bij de welstandscommissie en stedenbouwkundige of het ontwerp mogelijk is. Eventueel wordt er bij de gemeente een principeverzoek ingediend.

Mobirise

Definitief ontwerp
Bent u tevreden over het schetsontwerp, dan kunnen we verder gaan met het definitieve ontwerp. Hierbij wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt, wat betreft bouwkundige aansluitingen, principedetailleringen en kleur- en materiaalkeuze. Na uw goedkeuring kan er bij het omgevingsloket (de gemeente) een aanvraag bouwvergunning worden ingediend. Dit kan in sommige gevallen een lichte bouwvergunning zijn, in andere gevallen een reguliere vergunning. Past het bouwwerk niet in het bestemmingsplan, dan kunnen we een vrijstelling aanvragen via een procedure. Hierbij dient dan een ruimtelijke onderbouwing gemaakt te worden.


Bestektekeningen + bestek
Als de tekeningen bij de gemeente liggen, kunnen de tekeningen nog verder uitgewerkt worden om een reële prijs van een aannemer te kunnen krijgen. Het bestek speelt in deze fase een grote rol.Mobirise

Werktekeningen / keuze aannemer
Voor de aanbesteding kunnen de werktekeningen worden gemaakt. Dit worden in de volksmond ook wel uitvoeringstekeningen genoemd. Vanaf deze tekeningen bouwt de aannemer het bouwwerk.
Heeft u nog geen keuze gemaakt voor een aannemer, dan kunt u het werk aanbesteden. Bij een aanbesteding kunnen meerdere aannemers zich inschrijven en heeft bijvoorbeeld de aannemer met de laagste inschrijfprijs het werk. Wij kunnen de aanbestedingsprocedure uit handen nemen.


Bouwcoördinatie
Tijdens de bouw moeten taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen worden vastgelegd in contracten en vergunningen. Daarnaast dient een overleg- en organisatiestructuur voor de uitvoering te worden opgesteld en wordt er partieel toezicht gehouden op het bouwwerk. Toezicht houden wil zeggen dat er wordt gecontroleerd of de juiste materialen op de voorgeschreven wijze en met de goede voorzorgsmaatregelen worden verwerkt. In deze fase houden wij ook de planning, facturatie en meer-/minderwerk bij.

© Copyright 2019 RDG ontwerp & advies B.V. - All Rights Reserved - Privacyverklaring