Mobirise Website Builder


Voorwaarden voor de levering van elektronische data 

1. De aan u geleverde elektronische data is eigendom van RDG ontwerp & advies en wordt alleen ter beschikking gesteld ten behoeve van exclusief gebruik door de ontvanger.

2. Het is niet toegestaan deze data te wijzigen, reproduceren en/of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van RDG ontwerp & advies.

3. Na toestemming tot wijzigen is de ontvanger verplicht om alle verwijzingen naar RDG ontwerp & advies (zowel in tekst als logo's) van de elektronische data te verwijderen en de gewijzigde data te voorzien van een eigen naamsaanduiding.

4. RDG ontwerp & advies is niet aansprakelijk voor eventuele schade (bij ontvanger en/of derden) ontstaan door gebreken in de elektronische data.

5. RDG ontwerp & advies is niet aansprakelijk voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende attributen.

6. RDG ontwerp & advies voert een actief beleid ter voorkoming en bestrijding van computervirussen, maar aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid indien, ondanks haar zorgvuldigheid, de informatiedrager en/of de bestanden een virus zouden bevatten. Direct na de ontvangst van de informatie zal de ontvanger de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen.


Disclaimer
Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander
dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk RDG ontwerp & advies telefonisch (tel.: 0172-611878) op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. RDG ontwerp & advies staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor RDG ontwerp & advies tot stand.